Scroll Top

[:en]

Jonatan Medina
AVP, Design & Innovation
Department: Design & Innovation
Q: Could you describe working at ESCO in 3 words?
A: Intense, Thrilling, Fulfilling.

Q: What do you love about working in ESCO?
A: Working in ESCO is like an adventure, as you get to visit very interesting places. Sometimes, even restricted places or places with high security access. In ESCO, there is a constant learning curve where we get to see new technologies and often, what is new in the AV Industry is very exciting.

Q: How have you seen the company evolve since you first started?
A: Well, based on my 8 years of experience with ESCO, I have seen a tremendous change and evolution of the company. From the processes to how we operate to even the way we communicate and the effectiveness of what we do as part of our daily work. All these changes help us to focus on what really matters. I’d say, ESCO is constantly moving with time and adapting to meet challenges.

[:vi]

Jonatan Medina
AVP, Design & Innovation
Phòng: Thiết kế và Sáng tạo
Q: Bạn có thể mô tả công việc tại ESCO bằng 3 từ không?
A: Mãnh liệt, Hồi hộp, Tràn đầy năng lượng.

Q: Bạn yêu thích điều gì khi làm việc tại ESCO?
A: Làm việc trong ESCO giống như một cuộc phiêu lưu, khi bạn được tham quan những nơi rất thú vị. Đôi khi, ngay cả những nơi bị hạn chế hoặc những nơi có bảo mật cao. Trong ESCO, có một khu vực học tập liên tục, nơi chúng tôi có thể thường xuyên cập nhật các công nghệ mới , những gì mới trong Ngành AV là rất thú vị.

Q: Bạn đã thấy công ty phát triển như thế nào kể từ khi bạn mới thành lập?
A: Vâng, với trên 8 năm kinh nghiệm của tôi với ESCO, tôi đã thấy một sự thay đổi và phát triển to lớn của công ty. Từ các quy trình đến cách chúng tôi vận hành, thậm chí cả cách chúng tôi giao tiếp và hiệu quả của những gì chúng tôi làm như một phần công việc hàng ngày của chúng tôi. Tất cả những thay đổi này giúp chúng tôi tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Tôi muốn nói, ESCO không ngừng vận động theo thời gian và thích ứng để đáp ứng những thách thức.

 

[:kr]

Jonatan Medina
AVP, Design & Innovation
Department: Design & Innovation
Q: Could you describe working at ESCO in 3 words?
A: Intense, Thrilling, Fulfilling.

Q: What do you love about working in ESCO?
A: Working in ESCO is like an adventure, as you get to visit very interesting places. Sometimes, even restricted places or places with high security access. In ESCO, there is a constant learning curve where we get to see new technologies and often, what is new in the AV Industry is very exciting.

Q: How have you seen the company evolve since you first started?
A: Well, based on my 8 years of experience with ESCO, I have seen a tremendous change and evolution of the company. From the processes to how we operate to even the way we communicate and the effectiveness of what we do as part of our daily work. All these changes help us to focus on what really matters. I’d say, ESCO is constantly moving with time and adapting to meet challenges.

[:]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.