Scroll Top

[:en]

ELMO
L-12W

VISUALISERS

Easy and Powerful Global Standard

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12W

[:en]L-12W[:]

Máy chiếu vật thể ELMO L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
Máy chiếu vật thể ELMO L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W
Powered by Andorid (5.0)
Zoom x192 (Optical Zoom x12 + Digital x16)
Annotation App and QR Reader Pre-installed
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)
Android Robot, WiFi, MiracastTM
Scottie Go! Education Game ready www.scottiego.com

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]

ELMO
L-12W

VISUALISERS

Easy and Powerful Global Standard

 

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12W

[:en]L-12W[:]

Máy chiếu vật thể ELMO L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
Máy chiếu vật thể ELMO L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W
Powered by Andorid (5.0)
Zoom x192 (Optical Zoom x12 + Digital x16)
Annotation App and QR Reader Pre-installed
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)
Android Robot, WiFi, MiracastTM
Scottie Go! Education Game ready www.scottiego.com

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]

ELMO
L-12W

VISUALISERS

Easy and Powerful Global Standard

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12W

[:en]L-12W[:]

Máy chiếu vật thể ELMO L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
Máy chiếu vật thể ELMO L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W
Powered by Andorid (5.0)
Zoom x192 (Optical Zoom x12 + Digital x16)
Annotation App and QR Reader Pre-installed
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)
Android Robot, WiFi, MiracastTM
Scottie Go! Education Game ready www.scottiego.com

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]

ELMO
L -12W

Máy chiếu

Máy chiếu vật thể tiêu chuẩn toàn cầu, sử dụng dễ dàng và hiệu quả

ELMO L-12 series là một trong số những sản phẩm bán chạy nhất trong dòng máy chiếu vật thể trên thế giới. Công cụ giúp hỗ trợ giáo viên có thể giải thích một cách trực quan bất kì nội dung nào cũng như giúp học sinh có thể hiểu bài nhanh chóng hơn, giúp cải thiện các tính năng về kết nối và hiệu năng sử dụng.

ELMO Visualizer L12W

[:en]L-12W[:]

Máy chiếu vật thể ELMO L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
Máy chiếu vật thể ELMO L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W
Hỗ trợ bởi Android (5.0)
Zoom x192 (Optical Zoom x12 + Digital x16)
Ứng dụng chú thích và Trình đọc QR được cài đặt sẵn
Khung và đầu camera có thể điều chỉnh
Đi qua(HDMI/RGB)
Robot Android, Wifi, Miracast TM
Scottie Go! Trò chơi Giáo dục www.scottiego.com

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chung tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:ph]

ELMO
L-12W

VISUALISERS

Easy and Powerful Global Standard

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12W

[:en]L-12W[:]

Máy chiếu vật thể ELMO L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
ELMO Visualizer L12W
Máy chiếu vật thể ELMO L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W ELMO Visualizer L12W
Powered by Andorid (5.0)
Zoom x192 (Optical Zoom x12 + Digital x16)
Annotation App and QR Reader Pre-installed
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)
Android Robot, WiFi, MiracastTM
Scottie Go! Education Game ready www.scottiego.com

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:]