Scroll Top

[:en]

ESCO Care

SOLUTIONS

A lack of routine maintenance can result in untimely breakdowns and business disruptions. ESCO’s Preventive Maintenance is designed to maximise system performance and detect potential problems before they result in downtime. System checks, component cleaning, and performance tests, all contribute to the longevity of an AV investment and overall system reliability.

Preventive Maintenance

Preventive maintenance maximizes the performance and lifespan of your system. Our engineers regularly visit, cleaning and checking equipment to detect potential problems before they result in downtime.
Our engineers manage and maintain a wide variety of installations in Asia through to single room setups.

Comprehensive Maintenance

In ESCO, we provide comprehensive maintenance to ensure that your equipment and assets are up to date. The comprehensive maintenance ranges from equipment breakdown, spare parts replacement, engineering services and labour charges.

Ad-Demand/Ad-Hoc Support

We provide Ad-Demand and Ad-Hoc Support 24/7. Our friendly and experienced engineers are available to assist whenever you need. Whatever equipment problems you have, whatever time you need, you can rely on us to help.

Managed Services

ESCO offers onsite support services for managing your facilities and their effective utilization. We are able to deploy teams on your premises to take care of the facility booking and day to day care of your facilities, working closely with your internal teams to help you manage your assets.

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]

ESCO Care

SOLUTIONS

A lack of routine maintenance can result in untimely breakdowns and business disruptions. ESCO’s Preventive Maintenance is designed to maximise system performance and detect potential problems before they result in downtime. System checks, component cleaning, and performance tests, all contribute to the longevity of an AV investment and overall system reliability.

Preventive Maintenance

Preventive maintenance maximizes the performance and lifespan of your system. Our engineers regularly visit, cleaning and checking equipment to detect potential problems before they result in downtime.
Our engineers manage and maintain a wide variety of installations in Asia through to single room setups.

Comprehensive Maintenance

In ESCO, we provide comprehensive maintenance to ensure that your equipment and assets are up to date. The comprehensive maintenance ranges from equipment breakdown, spare parts replacement, engineering services and labour charges.

Ad-Demand/Ad-Hoc Support

We provide Ad-Demand and Ad-Hoc Support 24/7. Our friendly & experiences engineers are available to assist whenever you need. Whatever equipment problems you have, whatever time you need, you can rely on us to help.

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]

ESCO Care

SOLUTIONS

A lack of routine maintenance can result in untimely breakdowns and business disruptions. ESCO’s Preventive Maintenance is designed to maximise system performance and detect potential problems before they result in downtime. System checks, component cleaning, and performance tests, all contribute to the longevity of an AV investment and overall system reliability.

Preventive Maintenance

Preventive maintenance maximizes the performance and lifespan of your system. Our engineers regularly visit, cleaning and checking equipment to detect potential problems before they result in downtime.
Our engineers manage and maintain a wide variety of installations in Asia through to single room setups.

Comprehensive Maintenance

In ESCO, we provide comprehensive maintenance to ensure that your equipment and assets are up to date. The comprehensive maintenance ranges from equipment breakdown, spare parts replacement, engineering services and labour charges.

Ad-Demand/Ad-Hoc Support

We provide Ad-Demand and Ad-Hoc Support 24/7. Our friendly & experiences engineers are available to assist whenever you need. Whatever equipment problems you have, whatever time you need, you can rely on us to help.

Managed Services

ESCO offers onsite support services for managing your facilities and their effective utilization. We are able to deply teams on your premises to take care of the facility booking and day to day care of your facilities, working closely with your internal teams to help you manage your assets.

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]

ESCO Care

GIẢI PHÁP

Việc không bảo trì định kỳ có thể dẫn đến sự cố và gián đoạn kinh doanh. Bảo trì Phòng ngừa của ESCO được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất hệ thống và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng dẫn đến việc ngừng hoạt động của hệ thống. Kiểm tra hệ thống, vệ sinh và kiểm tra chất lượng, tất cả đều góp phần nâng cao chất lượng hệ thống AV và đảm bảo tuổi thọ hệ thống.

Bảo trì Phòng ngừa

Bảo trì Phòng ngừa giúp tối đa hóa hiệu suất và tuổi thọ của hệ thống. Các kỹ sư của ESCO sẽ thường xuyên kiểm tra, làm sạch và thiết bị để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng dẫn đến việc ngừng hoạt động.
Các kỹ sư của chúng tôi quản lý và duy trì nhiều loại cài đặt khác nhau ở Châu Á thông qua các thiết lập độc lập.

Bảo trì toàn diện

Tại ESCO, chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì toàn diện để đảm bảo rằng thiết bị và tài sản của bạn luôn được cập nhật. Việc bảo trì toàn diện bao gồm từ sự cố thiết bị, thay thế phụ tùng, dịch vụ kỹ thuật và phí nhân công.

Hỗ trợ đặc biệt

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ đặc biệt 24/7. Các kĩ sư kinh nghiệm và nhiệt tình luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi khách hàng cần. Bất cứ khi nào thiết bị có vấn đề gì, khách hàng có thể hoàn tòan tin tưởng vào sự hỗ trợ kịp thời của chúng tôi.

Dịch vụ quản lý

ESCO cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ để quản lý các cơ sở và việc sử dụng chúng một cách hiệu quả. Chúng tôi có thể triển khai các nhóm tại cơ sở của khách hàng để đảm nhiệm việc làm việc cùng nhóm nội bộ để chăm sóc khách hàng và quản lý cơ sở vật chất hiệu quả.

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chung tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:ph]

ESCO Care

SOLUTIONS

A lack of routine maintenance can result in untimely breakdowns and business disruptions. ESCO’s Preventive Maintenance is designed to maximise system performance and detect potential problems before they result in downtime. System checks, component cleaning, and performance tests, all contribute to the longevity of an AV investment and overall system reliability.

Preventive Maintenance

Preventive maintenance maximizes the performance and lifespan of your system. Our engineers regularly visit, cleaning and checking equipment to detect potential problems before they result in downtime.
Our engineers manage and maintain a wide variety of installations in Asia through to single room setups.

Comprehensive Maintenance

In ESCO, we provide comprehensive maintenance to ensure that your equipment and assets are up to date. The comprehensive maintenance ranges from equipment breakdown, spare parts replacement, engineering services and labour charges.

Ad-Demand/Ad-Hoc Support

We provide Ad-Demand and Ad-Hoc Support 24/7. Our friendly and experienced engineers are available to assist whenever you need. Whatever equipment problems you have, whatever time you need, you can rely on us to help.

Managed Services

ESCO offers onsite support services for managing your facilities and their effective utilization. We are able to deploy teams on your premises to take care of the facility booking and day to day care of your facilities, working closely with your internal teams to help you manage your assets.

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:]