Scroll Top

[:en]

Integrated Security

SOLUTIONS

Secure your business

Integrated security systems are a type of multi-layered security system that combines various components into a single unit. Intrusion detection, alert notifications, commercial access control, fire, and smoke detection, and video monitoring are all part of ESCO’s layered security system. As such, your business is protected day and night by your commercial security solutions.

World-Class Video Surveillance Systems

Protect your organisation with the latest video surveillance technology. Partnering with Eocortex, an innovation company on the market of IP video surveillance, we provide video surveillance solutions for a wide range of industries such as retail, manufacturing and construction.

Eocortex’s Video Management Software is easy to use, the interface is user-friendly, both in the client’s part and the settings. Organisations can get immediate notifications about monitored events on their phone, e-email or display.

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]

Integrated Security

SOLUTIONS

Secure your business

Integrated security systems are a type of multi-layered security system that combines various components into a single unit. Intrusion detection, alert notifications, commercial access control, fire and smoke detection, and video monitoring are all part of ESCO’s layered security system. As such, your business is protected day and night by your commercial security solutions.

World-Class Video Surveillance Systems

Protect your organisations with the latest video surveillance technology. Partnering with Eocortex, an innovation company on the market of IP video surveillance, we provide video surveillance solutions for a wide range of industries such as retail, manufacturing and construction.

Eocortex’s Video Management Software is easy to use, the interface is user-friendly, both in the client’s part and the settings. Organisations can get immediate notifications about monitored events on their phone, e-email or display.

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]

Integrated Security

SOLUTIONS

Secure your business

Integrated security systems are a type of multi-layered security system that combines various components into a single unit. Intrusion detection, alert notifications, commercial access control, fire and smoke detection, and video monitoring are all part of ESCO’s layered security system. As such, your business is protected day and night by your commercial security solutions.

World-Class Video Surveillance Systems

Protect your organisations with the latest video surveillance technology. Partnering with Eocortex, an innovation company on the market of IP video surveillance, we provide video surveillance solutions for a wide range of industries such as retail, manufacturing and construction.

Eocortex’s Video Management Software is easy to use, the interface is user-friendly, both in the client’s part and the settings. Organisations can get immediate notifications about monitored events on their phone, e-email or display.

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]

Bảo mật tích hợp

Giải pháp

An toàn doanh nghiệp

Hệ thống an ninh tích hợp là một loại hệ thống an ninh nhiều lớp, kết hợp nhiều thành phần khác nhau thành một đơn vị duy nhất. Phát hiện xâm nhập, thông báo cảnh báo, kiểm soát truy cập thương mại, phát hiện sự cố, và giám sát video đều là một phần của hệ thống an ninh phân lớp của ESCO. Như vậy, doanh nghiệp được bảo vệ an toàn liên tục bằng các giải pháp bảo mật thương mại.

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chúng tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:ph]

Integrated Security

SOLUTIONS

Secure your business

Integrated security systems are a type of multi-layered security system that combines various components into a single unit. Intrusion detection, alert notifications, commercial access control, fire and smoke detection, and video monitoring are all part of ESCO’s layered security system. As such, your business is protected day and night by your commercial security solutions.

World-Class Video Surveillance Systems

Protect your organisations with the latest video surveillance technology. Partnering with Eocortex, an innovation company on the market of IP video surveillance, we provide video surveillance solutions for a wide range of industries such as retail, manufacturing and construction.

Eocortex’s Video Management Software is easy to use, the interface is user-friendly, both in the client’s part and the settings. Organisations can get immediate notifications about monitored events on their phone, e-email or display.

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:]