Scroll Top

[:en]ESCO Vietnam: Smart Meeting Rooms Webinar[:vi]ESCO AV Việt Nam: Webinar Phòng họp thông minh[:kr]ESCO Vietnam: Smart Meeting Rooms Webinar[:TH]ESCO Vietnam: Smart Meeting Rooms Webinar[:]

[:en]

Recently, ESCO Vietnam held a webinar on Smart Meeting Room with CMC CMS, Logitech and Samsung. In this event, ESCO AV Vietnam had a short introduction about ESCO and our solutions in building a smart meeting room.

It was an informative event as attendees are able to understand the different types of meeting rooms and the challenges they faced when implementing these smart meeting room solutions. Other than meeting rooms solutions, attendees get to know more about DELOS, ESCO new partner, a company that provide advanced air purifiers that will enhance indoor quality in compliance with government guidelines on ventilation in workspaces and public transport.

DELOS air purifiers are individually tested and certified to guarantee better than HEPA efficiency removing 99.99^ of particles at 0.007 – much smaller than COVID-19. Additionally, ESCO has become an authorised distributor of DELOS in Vietnam to provide Wellness Health Solutions in the Vietnam Market.

[:vi]

Vừa qua, ESCO AV Việt Nam đã tổ chức hội thảo trên web về Phòng họp thông minh với CMC CMS, LogitechSamsung. Trong sự kiện này, ESCO AV Việt Nam đã có một bài giới thiệu ngắn về ESCO và ESCO AV Việt Nam và các giải pháp của chúng tôi trong việc xây dựng phòng họp thông minh.

Đó là một sự kiện nhiều thông tin vì những người tham dự có thể hiểu được các loại phòng họp khác nhau và những thách thức mà họ phải đối mặt khi triển khai các giải pháp phòng họp thông minh này. Ngoài các giải pháp phòng họp, những người tham dự còn biết thêm về DELOS, đối tác mới của ESCO, một công ty cung cấp máy lọc không khí tiên tiến sẽ nâng cao chất lượng trong nhà tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ về thông gió trong không gian làm việc và giao thông công cộng.

Máy lọc không khí DELOS được kiểm tra và chứng nhận riêng để đảm bảo hiệu quả tốt hơn HEPA loại bỏ 99,99 ^ hạt ở mức 0,007 – nhỏ hơn nhiều so với COVID-19. Ngoài ra, ESCO đã trở thành nhà phân phối ủy quyền của DELOS tại Việt Nam để cung cấp các Giải pháp Sức khỏe Wellness tại Thị trường Việt Nam.

[:kr]

Recently, ESCO Vietnam held a webinar on Smart Meeting Room with CMC CMS, Logitech and Samsung. In this event, ESCO AV Vietnam had a short introduction about ESCO and our solutions in building a smart meeting room.

It was an informative event as attendees are able to understand the different types of meeting rooms and the challenges they faced when implementing these smart meeting room solutions. Other than meeting rooms solutions, attendees get to know more about DELOS, ESCO new partner, a company that provide advanced air purifiers that will enhance indoor quality in compliance with government guidelines on ventilation in workspaces and public transport.

DELOS air purifiers are individually tested and certified to guarantee better than HEPA efficiency removing 99.99^ of particles at 0.007 – much smaller than COVID-19. Additionally, ESCO has become an authorised distributor of DELOS in Vietnam to provide Wellness Health Solutions in the Vietnam Market.

[:TH]

Recently, ESCO Vietnam held a webinar on Smart Meeting Room with CMC CMS, Logitech and Samsung. In this event, ESCO AV Vietnam had a short introduction about ESCO and our solutions in building a smart meeting room.

It was an informative event as attendees are able to understand the different types of meeting rooms and the challenges they faced when implementing these smart meeting room solutions. Other than meeting rooms solutions, attendees get to know more about DELOS, ESCO new partner, a company that provide advanced air purifiers that will enhance indoor quality in compliance with government guidelines on ventilation in workspaces and public transport.

DELOS air purifiers are individually tested and certified to guarantee better than HEPA efficiency removing 99.99^ of particles at 0.007 – much smaller than COVID-19. Additionally, ESCO has become an authorised distributor of DELOS in Vietnam to provide Wellness Health Solutions in the Vietnam Market.

[:]