Scroll Top

[:en]

Priscilla Ho
AVP, HR
Department: HR
Q: What do you love about working in ESCO?
A: I love that my daily work is relatively unpredictable and there is much to learn. Almost every day, there is a new challenge or learning point and my daily to-do list tends to change with the events of the day. With this, I can never describe my work as boring. I also love that I am not restricted in my role, I am given opportunities to explore or take on assignments that may be beyond my scope. Moreover, as HR, there is much interaction with the team (or externally).

Q: How would you describe your job at ESCO to other people?
A: Create heroes in every role.

Q: What do you like to do when you are off work?
A: On my off days, I like hanging out with my close friends or family. I also like attending yoga classes or checking out new places for good coffees (and cakes). Otherwise, I am probably lounging around at my friends’ place doing nothing, really.

Q: Could you describe working at ESCO in 3 words?
A: Place for goal-chasers.

[:vi]

Priscilla Ho
AVP, HR
Phòng: HR
Q: Bạn yêu thích điều gì khi làm việc tại ESCO?
A: Tôi thích rằng công việc hàng ngày của tôi tương đối khó đoán và có nhiều điều để học hỏi. Hầu như mỗi ngày, đều có một thử thách hoặc điểm học tập mới và danh sách việc cần làm hàng ngày của tôi có xu hướng thay đổi theo các sự kiện trong ngày. Với điều này, tôi không bao giờ có thể miêu tả công việc của mình là nhàm chán. Tôi cũng thích rằng mình không bị hạn chế trong vai trò của mình, tôi được tạo cơ hội để khám phá hoặc đảm nhận các nhiệm vụ có thể nằm ngoài phạm vi của tôi. Hơn nữa, với tư cách là Nhân sự, có nhiều tương tác với các nhóm (hoặc bên ngoài).

Q: Bạn sẽ mô tả công việc của mình tại ESCO với những người khác như thế nào?
A: Tạo ra người hùng trong mọi vấn đề

Q: Bạn thích làm gì khi nghỉ làm?
A: Vào những ngày nghỉ, tôi thích đi chơi với bạn thân hoặc gia đình. Tôi cũng thích tham gia các lớp học yoga hoặc đến những địa điểm mới để mua cà phê ngon (và bánh ngọt). Nếu không, tôi thực sự có thể đang lang thang ở chỗ bạn bè của mình mà không làm gì cả.

Q: Bạn có thể mô tả công việc tại ESCO bằng 3 từ không?
A: Nơi dành cho những người theo đuổi sự chiến thắng

[:kr]

Priscilla Ho
AVP, HR
Department: HR
Q: What do you love about working in ESCO?
A: I love that my daily work is relatively unpredictable and there is much to learn. Almost every day, there is a new challenge or learning point and my daily to-do list tends to change with the events of the day. With this, I can never describe my work as boring. I also love that I am not restricted in my role, I am given opportunities to explore or take on assignments that may be beyond my scope. Moreover, as HR, there is much interaction with the team (or externally).

Q: How would you describe your job at ESCO to other people?
A: Create heroes in every role.

Q: What do you like to do when you are off work?
A: On my off days, I like hanging out with my close friends or family. I also like attending yoga classes or checking out new places for good coffees (and cakes). Otherwise, I am probably lounging around at my friends’ place doing nothing, really.

Q: Could you describe working at ESCO in 3 words?
A: Place for goal-chasers.

[:]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.