Scroll Top

[:en]

Raymond Kong
Manager, Sales Support
Department: Sales
Q: Could you describe working at ESCO in 3 words?
A: Fun, Flexible and Focus.

Q: What do you love about working in ESCO?
A: I get to exercise flexibility in my work, so long I get the work done.

Q: How would you describe your job at ESCO to other people?
A: My job revolves around managing customer’s expectation and getting their problem resolved and maintain positive relationship with all stakeholders. I support Key Accounts on sales quotation generation and process it accordingly.

Q: What do you like to do when you are off work?
A: Spending time with my family and possibly keeping myself active with Muay Thai.

[:vi]

Raymond Kong
Quản lý,  Hỗ trợ kinh doanh
Phòng: Kinh doanh
Q: Bạn có thể mô tả công việc tại ESCO bằng 3 từ không?
A: Vui vẻ, linh hoạt và tập trung.

Q: Bạn yêu thích điều gì khi làm việc tại ESCO?
A: Tôi thích sự linh hoạt trong môi trường làm việc, miễn là tôi hoàn thành công việc.

Q: Bạn sẽ mô tả công việc của mình tại ESCO với những người khác như thế nào?
A:Công việc của tôi xoay quanh việc quản lý kỳ vọng của khách hàng và giải quyết vấn đề của họ cũng như duy trì mối quan hệ tích cực với tất cả các bên liên quan. Tôi hỗ trợ các Đơn vị chính về việc tạo báo giá bán hàng và xử lý nó cho phù hợp.

Q: Bạn thích làm gì khi nghỉ làm?
A: Dành thời gian cho gia đình và có thể duy trì hoạt động của mình với Muay Thái.

[:kr]

Raymond Kong
Manager, Sales Support
Department: Sales
Q: Could you describe working at ESCO in 3 words?
A: Fun, Flexible and Focus.

Q: What do you love about working in ESCO?
A: I get to exercise flexibility in my work, so long I get the work done.

Q: How would you describe your job at ESCO to other people?
A: My job revolves around managing customer’s expectation and getting their problem resolved and maintain positive relationship with all stakeholders. I support Key Accounts on sales quotation generation and process it accordingly.

Q: What do you like to do when you are off work?
A: Spending time with my family and possibly keeping myself active with Muay Thai.

[:]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.