Scroll Top

[:en]Building Back Better – New Faces on GPA’s Board[:vi]Gương mặt mới trong ban quản trị GPA[:kr]Building Back Better – New Faces on GPA’s Board[:TH]Building Back Better – New Faces on GPA’s Board[:ph]Building Back Better – New Faces on GPA’s Board[:]

[:en]

GPA’s Board of Directors is critical for driving GPA core principles such as innovation and embracing regional diversity and cultures. In January 2022, GPA’s Board will welcome two new Directors.


David Carroll
 leads GPA’s Irish office, having built that business with a customer-first principle and is today involved with many of the most significant global enterprises in one of the more critical corporate markets in Western Europe.

Sujith Sivaram brings over 30 years of experience in Corporate Finance and business in Asia. Based in Singapore, Sujith is responsible for GPA teams across more than a half dozen countries throughout the critically important and often complex SE Asian region. Sujith steps into his board role after playing multiple global leadership roles in both Operational Delivery and Finance.

“Both David and Sujith bring exceptional perspectives and leadership to the Board and will help steer our organization to maximize the incredible opportunity we have ahead of us. I thank them in advance for their support and guidance in the coming years,” – noted Byron Tarry GPA Managing Director/CEO.

Eric Greenop, GPA Chairman added -“Our Board is a strategic differentiator, and I’m delighted to have Sujith and David join an already outstanding team. I also offer our thanks to both Chris Lim and Moses Yeung both retiring from their Board roles this year. We are grateful for the role they have played in GPA’s unprecedented growth and success in recent years.” 

[:vi]

Hội đồng quản trị của GPA rất quan trọng trong việc thúc đẩy các nguyên tắc cốt lõi của GPA như đổi mới và nắm bắt sự đa dạng và văn hóa khu vực. Vào tháng 1 năm 2022, GPA’s Board sẽ chào đón hai Giám đốc mới.

 


David Carroll
lãnh đạo văn phòng GPA tại Ireland, đã xây dựng doanh nghiệp đó với nguyên tắc lấy khách hàng làm đầu và ngày nay đã tham gia với nhiều doanh nghiệp toàn cầu quan trọng nhất tại một trong những thị trường doanh nghiệp quan trọng hơn ở Tây Âu.

 

 

Sujith Sivaram có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp và kinh doanh tại Châu Á. Có trụ sở tại Singapore, Sujith chịu trách nhiệm về các đội GPA trên hơn nửa tá quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cực kỳ quan trọng và thường phức tạp. Sujith bước vào vai trò hội đồng quản trị của mình sau khi đóng nhiều vai trò lãnh đạo toàn cầu trong cả Phân phối Hoạt động và Tài chính.

 

 

“Cả David và Sujith đều mang đến những quan điểm và khả năng lãnh đạo đặc biệt cho Hội đồng quản trị và sẽ giúp chỉ đạo tổ chức của chúng tôi tối đa hóa cơ hội đáng kinh ngạc mà chúng tôi có trước mắt. Tôi cảm ơn trước vì sự hỗ trợ và hướng dẫn của họ trong những năm tới, ”- Theo Giám đốc điều hành Byron Tarry GPA.

 

Eric Greenop, Chủ tịch GPA cũng cho rằng – “Hội đồng quản trị của chúng tôi là một nhân tố khác biệt mang tính chiến lược và tôi rất vui khi có Sujith và David tham gia vào một đội vốn đã xuất sắc. Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới cả Chris Lim và Moses Yeung đều đã nghỉ hưu từ vai trò Hội đồng quản trị của họ trong năm nay. Chúng tôi biết ơn về vai trò của họ trong sự phát triển và thành công chưa từng có của GPA trong những năm gần đây. ”

[:kr]

GPA’s Board of Directors is critical for driving GPA core principles such as innovation and embracing regional diversity and cultures. In January 2022, GPA’s Board will welcome two new Directors.


David Carroll
 leads GPA’s Irish office, having built that business with a customer-first principle and is today involved with many of the most significant global enterprises in one of the more critical corporate markets in Western Europe.

Sujith Sivaram brings over 30 years of experience in Corporate Finance and business in Asia. Based in Singapore, Sujith is responsible for GPA teams across more than a half dozen countries throughout the critically important and often complex SE Asian region. Sujith steps into his board role after playing multiple global leadership roles in both Operational Delivery and Finance.

“Both David and Sujith bring exceptional perspectives and leadership to the Board and will help steer our organization to maximize the incredible opportunity we have ahead of us. I thank them in advance for their support and guidance in the coming years,” – noted Byron Tarry GPA Managing Director/CEO.

Eric Greenop, GPA Chairman added -“Our Board is a strategic differentiator, and I’m delighted to have Sujith and David join an already outstanding team. I also offer our thanks to both Chris Lim and Moses Yeung both retiring from their Board roles this year. We are grateful for the role they have played in GPA’s unprecedented growth and success in recent years.” 

[:TH]

GPA’s Board of Directors is critical for driving GPA core principles such as innovation and embracing regional diversity and cultures. In January 2022, GPA’s Board will welcome two new Directors.


David Carroll
 leads GPA’s Irish office, having built that business with a customer-first principle and is today involved with many of the most significant global enterprises in one of the more critical corporate markets in Western Europe.

Sujith Sivaram brings over 30 years of experience in Corporate Finance and business in Asia. Based in Singapore, Sujith is responsible for GPA teams across more than a half dozen countries throughout the critically important and often complex SE Asian region. Sujith steps into his board role after playing multiple global leadership roles in both Operational Delivery and Finance.

“Both David and Sujith bring exceptional perspectives and leadership to the Board and will help steer our organization to maximize the incredible opportunity we have ahead of us. I thank them in advance for their support and guidance in the coming years,” – noted Byron Tarry GPA Managing Director/CEO.

Eric Greenop, GPA Chairman added -“Our Board is a strategic differentiator, and I’m delighted to have Sujith and David join an already outstanding team. I also offer our thanks to both Chris Lim and Moses Yeung both retiring from their Board roles this year. We are grateful for the role they have played in GPA’s unprecedented growth and success in recent years.” 

[:ph]

GPA’s Board of Directors is critical for driving GPA core principles such as innovation and embracing regional diversity and cultures. In January 2022, GPA’s Board will welcome two new Directors.


David Carroll
 leads GPA’s Irish office, having built that business with a customer-first principle and is today involved with many of the most significant global enterprises in one of the more critical corporate markets in Western Europe.

Sujith Sivaram brings over 30 years of experience in Corporate Finance and business in Asia. Based in Singapore, Sujith is responsible for GPA teams across more than a half dozen countries throughout the critically important and often complex SE Asian region. Sujith steps into his board role after playing multiple global leadership roles in both Operational Delivery and Finance.

“Both David and Sujith bring exceptional perspectives and leadership to the Board and will help steer our organization to maximize the incredible opportunity we have ahead of us. I thank them in advance for their support and guidance in the coming years,” – noted Byron Tarry GPA Managing Director/CEO.

Eric Greenop, GPA Chairman added -“Our Board is a strategic differentiator, and I’m delighted to have Sujith and David join an already outstanding team. I also offer our thanks to both Chris Lim and Moses Yeung both retiring from their Board roles this year. We are grateful for the role they have played in GPA’s unprecedented growth and success in recent years.” 

[:]